Osnove OIE

U okviru projekta Zelene vještine za elektrotehniku i strojarstvo održana je edukacija za

nastavnike struke pod nazivom Osnove o obnovljivim izvorima energije. Edukacija se sastojala od teorijskog i praktičnog dijela.

Predavač teorijskog dijela bio je prof. dr. sc. Damir Šljivac, dipl. ing. predsjednik katedre Odjela za elektroenegrtiku sa Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, dok je praktični dio tj. simulacijske vježbe vodio Danijel Topić dipl. ing. asistent na istom fakultetu.

18 nastavnika struke sudjelovalo je u 30 satnoj edukaciji tijekom 5 dana u terminima: 14., 15. i 16. veljače 2013. te 26. i 27. veljače 2013.

 

Poseban naglasak stavljen je na enegriju sunčevog zračenja jer će se u okviru projekta u školi instalirati solarni laboratorij čija će se uporaba integrirati u kurikulum izbornog programa o obnovljivim izvorima enegije. Tijekom provedbe projekta također će se održati i Proljetna škola solarne energije za učenike srednjih škola iz Osijeka.

Osim tema o energiji sunčeva zračenja obrađeni su i ostali obnovljivi izvori: biomasa i bioplin, vjetroelektrane, male hidroelektrane te geotermalna energija.

Pokrivena su specifična tehnička pitanja vezana uz pojedine vrste obnovljivih izvora energije, dan je uvod u najviše korištene komponente i rješenja, dizajn preporučenih veličina, te pregled koristi i nedostataka Forst skal vi ta en titt pa det som bokstavelig talt er en gratis Casino bonus. za korisnika. Sudionici su upoznati s postupcima održavanja opreme, a dobili su i preporuke o redovitom profesionalnom servisu. Obuka je uključivala pregled opreme te tehničkih rješenja koja se koriste na nacionalnom tržištu, kao i nepristran pregled njihovih koristi i nedostataka.

Tijekom praktičnog dijela pokrivene su teme projektiranja solarnih sustava kako fotonapona tako i pripreme tople vode uporbom solarnih kolektora te pomoći pri grijanju prostorija. Sudionici su naučili koristiti i računalni program „Homer“ koji služi za pronalaženje optimalnih rješenja u napajanju elektroenegetskih sustava. U praktičnom dijelu sudionici su radili i proračune sustava grijanja objekata pomoću toplinskih crpki uz korištenje geotermalne energije kao i proračune malih vjetroelektana.